M.Antonio MOSCATO 3eme danM.Dino PERRONE  4eme dan / ShidôinMME LING THIERS 3eme dan / Shidôin
Lieux et horaires

 

Dimanche : 12h – 14h

 

https://tokendo.jimdo.com/mugairyu/ 

M.Masayoshi SATO 5eme dan / Shidôin

HORAIRES

     ◆ Dimanche : 12h - 14h